Tanítás Angyalos Boldogasszony ünnepén

A 31. Mladifesten Medugorjéban elhangzott szentbeszéd augusztus 2-án, Porcinkula ünnepén.

Fra. Miljenko Steko atya prédikációját közöljük:

Lk. 1, 26 – 38

A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott.

 

Kedves Testvérem!

Ma a mi szemünk a katolikus világ, azaz Assisi kicsi templomára figyel, arra amelyet Porcinkulának nevezünk, így hívták mert nagyon picike volt. Egy kis földdarab ami a bencéseké volt, a nem messze lévő kolostorukhoz tartozott. Assisi Szent Ferencnek pedig valami óriás dolgot jelentett mert hozzá kapcsolódott a legkisebb testvérek rendjének születése és a klarissza rend kialakulása is.

Ferenc itt találkozott az első testvérekkel és itt találkozott Szent Klárával is. Porcinkulába Ferenc mindig visszatért a prédikációja után, és itt tartották a testvéreknek gyékényes káptalanját. Az ég alatt, mert Ferencnek az élete különös kívánsága volt hogy ne építsenek nagy kolostorokat. Szent hely volt, mert visszatért erre a helyre miután megkapta a Laverna – hegyén a sebeket és itt is halt meg.

Az életrajzírója Ferencről leírja, hogy az Istentől kapott kinyilatkoztatás által tudta, hogy a Boldogságos Szűz Mária kápolnája, a Porciunkula a sok templom között óriási nagy megtiszteltetésnek örvend és ezért különösen kedves volt a számára. Erre támaszkodott hogy ez a Porciunkula megnövekedett a Szűzanya szívében és Ferenc bátorságot nyert arra, hogy elmenjen III. Honorius pápához amikor Perugiában volt és kérje meg, hogy a Porcinkulának adja meg azt a privilégiumot hogy teljes búcsúban részesítése azokat a hívőket akik ott meggyónnak és meglátogatják a templomot.

A nyilvános bűnösök is ebben az elégtételben részesülhessenek és a szegényekre is nagy gondja volt Ferencnek, azokra akiknek nem volt semmije és akkor a pápa ezt jóvá hagyta és hozzá kapcsolta az augusztus másodikánhoz. Ezen a napon minden ferences templomban teljes búcsúnak nyerhető.

A ferences rendek volt a bölcsője ez a Porciunkula és Ferenc története is ide kapcsolódik valamilyen módon, az ő megtérésének a koronája. Aki tud valamit Szent Ferencről és az ő megtérésről az tudja, hogy a damján keresztről hallotta, hogy Jézus azt mondja (ez a kereszt amit a hátunk mögött van): Ferenc menj és építs fel a templomomat, ami romokban áll.

Mi tudjuk, hogy az egyház és a világ messze van ettől a meghívástól, de Ferenc abban a pillanatban nem szimbolikát keresett benne, hanem elment hogy felépítse a romos templomot, hogy ott az eucharisztiát ünnepelhessék.

Porcinkula Szent Ferencnek nagyon fontos volt Celanói Szent Tamás azt írta: amikor a szent meglátta hogy milyen romokban áll megrendült a szeretettől és még inkább felébredt benne a Szűzanya iránti tisztelet

Kedves Testvéreim!

Medugorje sokaknak a Porcinkulája. Fáradhatatlanul zarándokként visszatértek ide, hogy ezt igazoljátok és ami nagyon fontos nektek és a jöveteletekkel azt mondjátok másoknak is ami a 31 Nemzetközi Imatalálkozó jelmondata: Jöjjetek és meglátjátok.

Itt megérintett benneteket a Szűzanya szeretete úgymint Ferencet a Porcinkulában, Medjugorje a kegyelem helye, mert az ég megérintette itt különös módon a földet és ahogyan egy teológus mondta a medjugorjei történések felfedik a misztagógiát, és a titkok feltárulnak az emberek előtt

Tudjuk, ahogyan hallottuk a tanúságtételt az ima találkozó előtt. Bárcsak mindenki elmondhatná a saját történetét amely a kegyelem erejéről szólnak, és azokról amik a lelkünk mélyén vannak elrejtve amit még senkinek sem mondtuk el, de mindenki tud ezzel egyesülni és tud tanúságot tenni, ahogyan kibontakozott itt az emberi lelkek millióiban.

Sokan megkapták a feloldozást a bűnei alól, az assisi féle teljes búcsút, pedig az embereknek a szíve teljesen alkalmatlan volt már mindenre és a bűnök megbocsátása által itt sok ember sírt és hullatta a könnyei mert az édesanya itt van, mert szeret és átölel és odaadták a hitüknek a kicsi magvait, a mustár magjait.

Eljöttetek ide a Ti édesanyátokhoz, a Béke Királynőjéhez, akiről azt mondjuk minden kegyelmek közvetítője és ez a kegyelem érezzük, hogy ma is jelenvaló, vár bennünket és azt mondja imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig amíg az ima nem válik örömmé a számotokra.

Imádkozzatok újra és újra, nyissátok meg a szíveteket Istennek és az imádságban megnyíltok az égre és a mennyre. Mindaz amik vagytok tegyétek, szolgáljatok vele annak, aki látja a szíveteket és aki elöl semmit el nem rejthettek és amikor jönnek a kísértések akkor imádkozzatok, amikor jönnek a nagy bajoknak a napjai, amikor ez a világ majd fejetlenül fog menni az úton ti csak imádkozzatok, imádkozzatok. Az ember nem tudja, hogy most egy megpróbáltatáson megy át és jönnek a megkísértések és nem szabad, hogy megkeményedjen a szívünk mert annak a nevét hordozzuk aki meghívott és kiválasztott bennünket

Kedves Fiatalok

Ti, akik összegyűltetek az egész világból, – sokan eljöttetek ide és sokan nem tudtak eljönni de kapcsolatban vannak Medjugorjéval virtuálisan – biztos vagyok abban hogy ezekben a pillanatokban a szívetekben ott dobog Ferencnek a neve. Ez az amit szeretnék, ez után sóvárog a szívem és a lelkem és ezért azt kérdezem most tőled: Mit szeretnél? Mire vágyakozol? Ma este mire vágyakozik a te lelked mélye?

Én pedig most megpróbálok válaszolni a kérdésekre: szeretném elhagyni a bűn útját, lehet hogy mindenki tudja azon a napon, hogy okkal élt ezen a földön és hogy teljesítette a küldetését. Nem félt, bátran harcolt és nem az erejére támaszkodott, hanem a kegyelem erejére és nem hagyta, hogy az élet csak úgy elsétáljon mellette. Ezzel tartozom a Teremtőmnek, aki ezt az életet adta nekem és ebben a pillanatban élek valamilyen okkal, azért vagyok most itt és szeretném hogy tudjátok hogy nem a levegőt nem csak úgy hiába veszem és olyan sokszor megálltam hogy csodáljam a naplementét, hogy ezt a napot amely olyan sok melegséget ad nekünk olyan amely beragyogja az egész természetet ahogyan ma este is, és ma este kérem a Béke Királynője közbenjárását Medjugorjéba, hogy felismerjem azt a legmélyebb vágyamat, hogy ami nem vagyok és aminek lennem kell, és azt a szent vágyat ami benne van a lelkemnek, a szívemnek a mélyén, hogy jobb ember legyek, vágyom arra hogy ez a vágy vezessen el Hozzá és majd eljussak az életem végén Hozzá.

Kérjük Máriát a Béke Királynőjét, hogy tekintsen ma ránk és minden gyermekét, akit összegyűjtött itt a Mladifesten, hogy mindenki ismerje meg Szent Ferencet. Igy tudnám kifejezni: én ismerem az Iisten Fiát, Máriának a Fiát, az Isten Igéjét, aki megtestesült értem.

Erre biztat bennünket az ige, amit tegnap itt Medjugorjéba hallottunk, és Ferenc pápának az üzenete. Ő azt mondja, hogy Mária édesanya, aki fölöttünk virraszt, gyermekei fölött akik az élet útján járunk sokszor fáradtan, szükséget szenvedve, azzal a vággyal, hogy a remény fénye ki ne aludjon és ez az édesanya, a mi édesanyánk tekintsen az ő zarándok népére a fiatalokra akik szeretik és rá bízták magukat, az ő közbenjárására hívd a Szentlélek világosságát és erejét, hogy Krisztus igazi tanúi legyetek.

A pápa a végén azt mondta, hogy ezért imádkozik és megáldja az összegyűlt fiatalokat és azt kéri, hogy mi is imádkozunk érte.

Testvéreim!

Teljesítsük Ferenc pápának tett ígéretünket, köszöntsük őt, és köszönjük, hogy Krisztus az ő földi helytartójának választotta Ferenc pápát.

Fordította: Sarnyai Andrea

Fotó: Medjugorje Youth festival