A hét Szentség

Mi is valójában a hét Szentség és miért van szükség a szentségek felvételére?

A szentségek a Jézus Krisztus által alapított és az Egyház által közvetített látható jelek, amelyek által mi, hívők részesülhetünk az Ő megváltó szeretetének kegyelmében.

A keresztség, az Oltáriszentség, a bűnbánat, a bérmálás, a házasság, az egyházi rend és a betegek kenete átível egész életünkön.

A keresztség szentsége

A keresztség szentségében a keresztvíz által meghaltunk a bűnnek, és Isten gyermekeként születtünk újjá, ezért ez a legelső lépés az életszentség útján. A keresztség megszabadít bennünket minden addigi bűnünktől és az Egyház tagjává válunk általa. Bár e szentség kiszolgáltatója a pap, azonban sürgős esetben bárki keresztelhet.

A szertartás lényegi része a homlokra rajzolt kis kereszt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Az Oltáriszentség

Az elsőáldozás ünnepélyes alkalom, az Oltáriszentségben valóságosan jelen lévő Krisztussal való első találkozásra.

A szentmise áldozati liturgiájában a pap szavára a Szentlélek leszáll az ostyára és a borra, melyek az átváltoztatás pillanatában Jézus testévé és vérévé változnak.

“VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT EZ AZ ÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK ADATIK”.

A szent ostyát csak a megszentelő kegyelem állapotában vehetjük magunkhoz.

Mi az a megszentelő kegyelem?

Isten az embert arra teremtette, hogy majd Őt szemlélhesse és vele együtt élhessen. Az isteni életből adott nekünk részt, és ezt a hatalmas szeretetadományt nevezzük kegyelmi életnek vagy megszentelő kegyelemnek.

Minden kegyelemben Krisztus emberekért vállalt szenvedésének és kereszthalálának érdeméből részesülünk, és minden adományt, amellyel Isten az üdvözülésünkért adott, kegyelemnek nevezünk.

A kegyelmet Krisztus érdemelte ki, a Szentlélek által kapjuk, nélküle nem tudnánk hinni, nem élhetnénk Isten gyermekeiként, nem találhatnánk rá az Ő útjára és nem juthatnánk a mennybe.

Az isteni kegyelem viszont csak akkor vezet az üdvösséghez, ha elfogadjuk és együttműködünk vele, amire szabad akaratunkból kell “igent” mondanunk, hiszen Isten nem kényszeríti ránk a követését. Ahogy Szent Pál írja: „Figyelmeztetlek titeket, hogy Isten kegyelmét ne vegyétek hiába.” (2 Kor 6,1) 

A bűnbánat szentsége

A keresztség után elkövetett bűneink eltörlésére a bűnbánat szentsége, vagyis a szentgyónás által van lehetőségünk.

A gyóntatószék rácsa mögött a pap magát az irgalmas és szerető Krisztust helyettesíti, akinek hatalma van a bűneinket megbocsátani.

A bérmálás szentsége

A bérmálás a megerősítés szentsége, a keresztséghez hasonlóan csak egyszer szolgáltatható ki.

“Vedd a Szentlélek ajándékának jelét!”– mondja a püspök, miközben keresztet rajzol krizmával a bérmálandó homlokára.

A házasság szentsége

“Holtomiglan, holtodiglan”. A házasság szentsége egy egész életre szóló szeretetben megélt szövetség és hivatás.

A pap jelenlétében a férfi és a nő egymásnak szolgáltatja ki magát házassági esküjükkel. Fogadalmat tesznek az egymás iránti hűségre és arra, hogy Isten törvényei szerint nevelik gyermekeiket.

Az egyházi rend

Az egyházi rend szentségében részesülők szintén egész életre szóló ígéretet tesznek: Jézust, a Jó Pásztort helyettesítve gondoskodnak Isten népéről. A diákonusokat kivéve, cölibátust, vagyis nőtlenséget is fogadnak.

A betegek kenete

A betegek és a haldoklók megerősítő szentsége a betegek kenete, amelyben a beteg a szentelt olaj által, a Szentlélek éltető erejét kapja. Feltétele,a megszentelő kegyelem állapota.

A betegek kenetét nekünk keresztényeknek, súlyos betegség esetén, több alkalommal is lehetőségünk van felvenni.